Comisii de specialitate

 

HOTARAREA Nr. 47/2020

privind aprobarea numarului si componenta Comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Hoceni.

 

Având in vedere :

 • Propunerile facute in cadrul sedintei și ținând cont de pregătirea profesională, aptitudinile și opțiunile consilierilor;
 • Ordinul Prefectului județului Vaslui nr. 385/23.10.2030 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Hoceni, județul Vaslui;
 • Incheierea Judecătoriei Huși nr. 293C din 28 octombrie 2020 privind validarea domnului Mavru Constantin Marin – din partea Partidului Social Democrat, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Hoceni.

În temeiul prevederilor art. 124, art. 129 alin. (2), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificăriele și completările ulterioare.

Consiliului local Hoceni:

HOTARASTE:

Art. 1. În cadrul Consiliului local Hoceni, se stabilesc trei comisii de specialitate pentru diferite domenii de activitate, astfel:

 • a).- Comisia de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert;
 • b).- Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement;
 • c).- Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridical, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor.

Art. 2. In cadrul comisiilor prevazute la art. 1 se numesc urmatorii consilieri:

a).- Comisia de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului servicii si comert:

 • 1. Domnul Popa Mihai, consilier P.S.D.
 • 2. Domnul Palade Petru , consilier P.S.D.
 • 3. Domnul Prodea Mircea, consilier P.S.D.
 • 4. Domnul Tivdă Cătălin, consilier P.S.D.
 • 4. Domnul Purice Eugen, consilier P.N.L.

b).- Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement:

 • 1. Domnul Vartolomei Jenică, consilier P.S.D.
 • 2. Domnul Miloșovici Valentin Eduard , consilier P.S.D.
 • 3. Domnul Cotae Maricel, consilier P.N.L.

c).- Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor:

 • 1. Domnul Gemene Goriță, consilier P.S.D.
 • 2. Domnul Mavru Constantin Marin, consilier P.S.D.
 • 3. Domnul Popa Costică, consilier P.N.L.

Art. 3. Fiecare comisie își va alege un presedinte si un secretar, iar atributiile, sarcinile si modul de functionare se vor stabili prin Regulamentul de functionare a Consililiului local al comunei Hoceni.

Art. 4. Prin grija Secretarului general al UAT Hoceni, cate o copie din prezenta se va inainta Instituției Prefectului judetului Vaslui și o va aduce la cunostinta cetatenilor prin afisare in locuri publice și pe site-ul propriu: www.comunahoceni.ro.

HCL nr.47/2020

Declarație de avere și interese