SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ HOCENI

ANUN Ț IMPORTANT!

 PRIVIND VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE – 01.01.2024

      Primăria comunei Hoceni informează actualii beneficiari de ajutor social (VMG) și alocație pentru susținerea familiei (ASF), că începând cu data de 1 ianuarie 2024, aceste beneficii sociale vor fi înlocuite cu venitul minim de incluziune(VMI) ce reprezintă sprijinul financiar acordat de stat pentru a asigura un nivel minim de trai și pentru a preveni riscul sărăciei în rândul copiilor, stimulându-le participarea în sistemul de educație.

       Venitul minim de incluziune(VMI) se compune din următoarele categorii de ajutoare financiare:

1.Ajutor de incluziune – este un ajutor financiar acordat familiilor cu venituri sub nivelul de 275 lei/lună sau 400 lei/lună în cazul unei persoane singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani. Acest ajutor este destinat pentru a asigura necesitățile zilnice de viață ale beneficiarilor.

2 .Ajutor pentru familia cu copii – este un ajutor financiar acordat familiilor cu venituri sub nivelul de 700 lei/lună, care au întreține unul sau mai mulți copii cu vârsta de până la 18 ani. Scopul acestui ajutor este de a preveni riscul de sărăcie a copiilor și de a stimula participarea în sistemul de educație.

       Dreptul de ajutor social și alocație pentru susținerea familiilor va înceta de drept la data de 31 decembrie 2023, în conformitate cu prevederile legale .

Informații detaliate despre condițiile de acordare ale Venitului Minim de Incluziune (VMI)

        Cadru legislativ

 • Legea nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune;
 • OUG nr.114/2022, pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune;
 • HG nr. 1154/2022 din 16 septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

      Astfel se instituie venitul minim de incluziune beneficiu de asistență socială, acordat persoanelor singure sau familiilor vulnerabile, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială.
         Venitul minim de incluziune are următoarele componente:
a) ajutor de incluziune;
b) ajutor pentru familia cu copii;
c) stimulente - măsuri speciale de stimulare pentru participarea pe piața muncii, acordate în bani sau care reprezintă deduceri aplicate veniturilor persoanei;
d) facilități contributive - asigurarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate;
e) alte drepturi complementare - transferuri financiare și/sau sprijin în natură, cu scopul de a facilita incluziunea socială și prevenirea riscului de excluziune socială, acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune sau altor categorii aflate în situații deosebite, constând, după caz, în :
    (i) plata asigurării obligatorii a locuinței în condițiile împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată;
   (ii) acordarea de ajutoare comunitare și de urgență destinate sprijinirii familiilor/persoanei singure pentru depășirea unor situații de dificultate temporară și prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială;
   (iii) accesul la măsuri de sprijin financiar pentru promovarea și susținerea frecventării cursurilor de învățământ, organizate în condițiile legii către beneficiarii venitului minim de incluziune;
   (iv) măsuri de stimulare a ocupării, care să conducă la accesul persoanelor beneficiare de venit minim de includere la un loc de muncă;
   (v) accesul la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate în vederea depășirii situațiilor de dificultate

       Beneficiari

    Venitul minim de incluziune(VMI) se acordă  persoanelor singure/familiilor  care obțin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:
- Pentru  ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 275 lei , respectiv 400 lei dacă persoana singură a depășit vârsta de 65 ani.
- Pentru  ajutorul pentru familia cu copii , nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 700 lei/membru de familie
.

     

       Începând cu data de 1 ianuarie 2024 , nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia, precum și cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii, au fost actualizate conform ratei medii a inflației pentru anul 2022(13,8%), astfel:

- Pentru  ajutorul de incluziune , nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 313 lei, respectiv 456 lei dacă persoana singură a depășit vârsta de 65 ani.
- Pentru  ajutorul pentru familia cu copii , nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 797 lei/membru de familie.

* Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei ajutor de incluziune, atunci se acordă 50 de lei.

      Suma acordată ca  ajutor pentru familia cu copii  este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie, respectiv:
1. Pentru familia cu venituri nete lunare ajustate până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este :
- 107 lei, pentru familia cu un copil;
- 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
- 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

2. Pentru familia monoparentală cu venituri nete lunare ajustate până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este :
- 120 de lei, pentru familia cu un copil;
- 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
- 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

3. Pentru familii care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este :
- 85 de lei, pentru familia cu un copil;
- 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
- 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți

4. Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ luna și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
- 110 lei, pentru familia cu un copil;
- 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
- 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.


     Începând cu data de  1 ianuarie 2024 , suma acordată ca  ajutor pentru familia cu copii  este stabilită în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie, care au fost actualizate conform ratei medii a inflației pentru anul 2022(13,8% ), astfel:

1. Pentru familia cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este :
- 122 lei, pentru familia cu un copil;
- 244 lei, pentru familia cu 2 copii;
- 366 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 488 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

2 . Pentru familia monoparentală cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este :
- 137 de lei, pentru familia cu un copil;
- 274 de lei, pentru familia cu 2 copii;
- 410 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 547 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

3 . Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 314 de lei/lună și 797 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este :
- 97 de lei, pentru familia cu un copil;
- 194 de lei, pentru familia cu 2 copii;
- 291 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 387 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți

4 . Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 314 de lei/ luna și 797 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este :
- 126 lei, pentru familia cu un copil;
- 245 lei, pentru familia cu 2 copii;
- 370 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 490 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

     Precizări :
    Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepția următoarelor venituri:
a. sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b. alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susținerea educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;
d. sumele primite din activitatea desfășurată ca zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele obținute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic;
e. sumele primite de persoane apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
f. sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum și sumele cu titlu de ajutor de urgență primite de la bugetul de stat sau local.
g. stimulentul educațional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
h. sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situații excepționale;
i. ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
j. indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările și completările ulterioare, și indemnizația lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
k. sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaționale aprobate
.

     Documente necesare 

Venitul minim de incluziune se acordă în baza unei singure cereri formulate de solicitant însoțită de acte doveditoare.

-  Formularul de cerere VMI , care conține date privind solicitantul și date privind componența familiilor;
- Notificare prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Declarația pe propria răspundere;
- Angajamentul de plată (pentru situații în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
- Actul de identitate(buletin/carte de identitate) al solicitantului și al membrilor familiei (soție, parteneră, copii cu vârsta de 14 ani;
- Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit;

- Certificat de naștere al soției/parteneră;

- Certificat de naștere pentru fiecare copil;
- Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
- Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani;

      Alte documente specifice situației solicitantului/beneficiarului :                                                     

a. Titlul de proprietate/contractul de vânzare - cumpărare a locuinței;
b. certificatul de căsătorie;
c. hotărârea judecătorească de încredințare/ încuviințare a copilului în vederea adopției, potrivit legii.
d. hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii,
e. hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorității părintești către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 și art. 105 din Legea nr. 272/2004 protecția și promovarea drepturilor drepturilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f. decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii;
g. hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;
h. actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau după caz. , prin hotărâre judecătorească;
i. hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;
j. hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o durată mai mare de 30 de zile sau executată o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
k. după caz, alte acte doveditoare privind componența familiilor.
      Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal vor fi verificate/validate de asistentul social din cadrul Compartimentului de asistență socială Hoceni prin verificarea în teren și/sau prin programul SNIAS.

Dosarul se depune la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hoceni - as. soc. Drăghici Nela - Antonela

      Bunuri care duc la excluderea Venitului minim de incluziune(VMI)

    Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ținându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanelor singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. Lista poate fi consultată mai jos.

     LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune
A. Bunuri imobile
Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană și 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente.

B. Bunuri mobile
1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice
2. Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate și/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități
3. Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei „Delta Dunării“.

NOTĂ :
    În situația în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/ arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calculul valoarea obținută în urma cedării dreptului de folosință a bunului.
    Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spațiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv
.

C. Depozite bancare
    Cel puțin unul dintre membrii familiei deține, in calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.(la acest moment valoarea este de 6095*3=18285 lei).

Obligațiile titularului

     TTitularul venitului minim de incluziune are obligația să comunice primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri și numărul membrilor familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
     Persoanele singure și familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligația să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declarația pe propria răspundere
.

    Persoanele apte de muncă care nu obțin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare și nici din activități independente sau activități agricole, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația  să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Huși în a cărei evidență sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea forței de muncă și de formare profesională. 

    În cazul persoanelor singure și familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligația de mai sus nu se aplică.

    În cazul familiilor beneficiare de venit minim de includere care include componente de ajutor de incluziune,  una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, activitățile sau lucrări de interes local , cu respectarea duratei normale a timpului de muncă și a normelor de securitate și sănătate în muncă.

    Fac excepție familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este până la 50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.

  

1.ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII VENITULUI MINIM GARANTAT (AJUTORULUI SOCIAL) - ABROGAT CU 01.01.2024

           Familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social, conform Legii nr.416/2001.
           Ajutorul social se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de acte doveditoare privind componența familiilor și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii către membrii acesteia – Anexa 1 la HG 559/2017 
 - vizualizare

       În situația în care solicitarea ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare ori a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie acordate în baza Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se produce ulterior aprobării acordării uneia din drepturile menționate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea și declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1a  - vizualizare

Acte necesare depunerii ajutorului social

 • Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - Anexa 1 la HG. 599/2017 - vizualizare
 • Acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naștere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorț, livret familie) - original și copie;
 • Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, indemnizație persoană cu handicap, adeverință de salariu, cupon indemnizație șomaj);
 • Adeverință că persoanele apte de muncă sunt înscrise în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă/curs de calificare profesională la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Huși - din 6 în 6 luni;
 • Adeverință privind starea sănătății (certificate medicale din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, sau în gradul I sau II de invaliditate);
 • Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 • Adeverință privind veniturile realizate supuse impozitării eliberată de Administrația Financiară - Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Hoceni prin programul PATRIMVEN;
 • Adeverință venit de la Registru Agricol din cadrul Primăriei Hoceni;
 • Dosar cu șină.

           Dovada privind componența familiilor se face cu următoarele acte, în copie :

 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor români;
 • documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi;
 • certificat naștere persoană singură/soț - soție;
 • certificatele de naștere ale copiilor;
 • cartea de identitate a copiilor cu vârsta de 14 ani;
 • livretul de familie;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărârea de divorț
 • hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învățământ;
 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținere;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componența familiilor.

          Cererea și declarația pe propria răspundere, precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se depun la Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Hoceni. 

2.ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI - ABROGAT CU 01.01.2024

         Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 633,90 lei, care îndeplinesc și alte condiții referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum și la frecventarea  de către copiii de vârstă școlară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocației pentru susținerea familiei.

            Alocația pentru susținerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se acordă prin testarea mijloacelor de trai și este reglementat de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, modificată și republicată.

            Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiilor, veniturile realizate și numărul de copii îndreptățiți să beneficieze.

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocație pentru susținerea familiilor (ASF),

care se acordă pentru familii cu copii în întreținere și un venit net lunar până la 633,90 lei/membru de familie

 • Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - Anexa 1 la HG. 599/2017
 • Buletinele/cărțile de identitate ale părinților (original);
 • Certificatele de naștere ale părinților (original);
 • Certificatul de căsătorie (original);
 • Certificatele de naștere ale copiilor și cartea de identitate/buletinul pentru copiii cu vârsta de peste 14 ani (original);
 • Hotărâre judecătorească definitivă de divorț, certificat de deces sau adeverință de la Penitenciar pentru soțul arestat, dacă este cazul (original);
 • Hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copiilor, hotărâre pentru instituirea unei măsuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (original);
 • Adeverințe privind venitul net, respectiv veniturile obținute din salarii/cupoane de pensie/ajutor șomaj/alocație plasament/indemnizație de handicap/ pentru luna anterioară depunerii cererii.             În adeverințele de salariat, este necesar să se menționeze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea dacă se beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora;
 • Cupon pensie de întreținere, dacă este cazul;
 • Cupon alocație de stat/extras de cont (ultima sumă primită);
 • Cupon indemnizație creștere copil/stimulent de inserție sau extras de cont (ultima sumă primită);
 • Adeverință venit de la Registru Agricol din cadrul Primăriei Hoceni;
 • Certificat înmatriculare deținere autoturism, unde este cazul;
 • Adeverință de venit de la Administrația Finanțelor Publice, pentru ambii soți/parteneri și copiii adulți necăsătoriți, care locuiesc cu familia, atât pentru anul în curs, cât și pentru anul anterior - se obține de la Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Hoceni prin programul PATRIMVEN;
 • Adeverințe de elev cu precizarea numărului de absențe nemotivate din ultimul semestru școlar încheiat, nota la purtare și mențiunea repetă/nu repetă anul școlar; dacă repetă, se va menționa motivul, iar în caz de motiv medical, se va atașa copie după certificatul/documentul medical;
 • certificat de încadrare în grad de handicap pentru copii și/sau adulți, dacă este cazul;
 • Dosar cu șină.
 • Atenție! În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară după noua lege, vor fi prezentate și documente referitoare la componența familiei și venituri pentru partenerul (concubinul) solicitantului.

3.ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

 ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021 

        Pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o  cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat  , precum și:

        1.Actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiilor, astfel:

 • buletinul de identitate sau cartea de identitate;
 • certificatul de naștere titular/persoană singură/ soț - soție/partener (ă);
 • certificatele de naștere ale copiilor și cartea de identitate pentru copiii cu vârsta de peste 14 ani;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărârea de divorț;
 • hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

          2.Acte de venit:

          La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cererea depusă în luna octombrie 2022 va fi completată cu veniturile aferente lunii septembrie).

       

          Categoriile de venituri nete realizate și actele doveditoare sunt cele menționate în formularul de cerere, astfel :

 • adeverință cu drepturile de provenite din salarii (salar brut și salar net cu mențiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activități independente (adeverință de venit de la finanțele publice Huși);
 • cupoane de: indemnizații de șomaj, pensii, indemnizații speciale, indemnizația -stimulentul pentru creșterea copilului, indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap, alocația de plasament, venituri din dobânzi, venituri din activități agricole, alte drepturi, etc.
 • adeverință de venit de la Administrația Finanțelor Publice, pentru ambii soți/parteneri și copiii adulți necăsătoriți, care locuiesc cu familia - se obține de la Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Hoceni prin programul PATRIMVEN;

         Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie :

 • sumele provenite din alocația de stat;
 • sumele provenite din alocația pentru susținerea familiei;
 • bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
 • ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;
 • bursele de studiu și cele sociale, precum și bursele acordate în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”;
 • veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare;
 • sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;
 • sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programul de formare profesională;

         OBS : aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total și a venitului net pe membru de familie. . 

        3.Acte de proprietate/închiriere/folosință 

 • actul de proprietate(titlul de proprietate, contractul de vânzare - cumpărare, certificatul de moștenitor, contract de donație, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosință sau adeverință de rol agricol pentru persoane care nu au acte de proprietate privind terenurile și locuințele deținute).

       4.Factura de la furnizorul de energie electrică cu codul client și cod loc consum pentru acordarea suplimentului pentru energie.

 • Obs . Studenții întreținuți de părinți și care locuiesc separat de aceștia, nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit. e din Legea nr.226/2021.

       Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinții locuiesc la alte adrese și care nu contribuie la întreținerea minorului, trebuie să aibă instituția măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt considerați a fi în întreținerea părinților naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceștia susțin creșterea și educarea acestora. 

           Termen pentru depunerea dosarelor : data de 20 a fiecărei luni la Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Hoceni, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (exemplu: până pe data de 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după această dată, se va pierde o lună de la plată (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabilește cu luna decembrie)

          Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2022 – martie 2023.

          Suplimentul pentru lemne, combustibili solizi se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului, iar suplimentul pentru energie se decontează de către furnizorul de energie, lunar, pe factură.

          În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:   

 • Declararea tuturor bunurilor deținute;
 • Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componența familiei;
 • Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri și declarații pe proprie răspundere, însoțită de actele justificative.

          Aceasta  obligație este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.

 • Nedeclararea corectă a componenței familiei/a veniturilor familiei/ a deținerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracțiune și va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

PLAFOANE DE ACORDARE:

   Pentru acordarea ajutoarelor pentru lemne, combustibili solizi sau petrolieri:

 • 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii;

 • 0 – 2053 lei pentru persoana singură.

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru lemne (lei)

până la 200

100%

320

20

Între 200.1- 320

90%

288

20

Între 320.1-440

80%

256

20

Între 440.1-560

70%

224

20

Între 560.1-680

60%

192

20

Între 680.1-920

50%

160

20

Între 920.1-1040

40%

128

20

Între 1040.1-1160

30%

96

20

Între 1160.1-1280

20%

64

20

Între 1280.1-1386

10%

32

20

În cazul persoanei singure: 

Venit net lunar al persoanei singure  (lei)

Compensare procentuală  (%)

Ajutor maxim  (lei)

Sumpliment lunar pentru lemne  (lei)

Între 1386.1 - 2053

10%

32

20

4.ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII

            Se acordă fiecărui copil, cetățean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a)  631lei (începând cu 1 ianuarie 2023), pentru copiii cu vârsta între 0 – 2 ani/respectiv, până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap; 

b)  256  lei (începând cu 1 ianuarie 2023), pentru copilul care a depășit vârsta de 2 ani, până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la la terminarea acestora..

        Acte necesare:

 • cerere completată și semnată de reprezentantul legal al copilului - vizualizare ;
 • certificatul de naștere al copilului - în original;
 • buletinul de identitate/cartea de identitate/carte identitate provizorie a ambilor părinți – în original;
 • certificatul de căsătorie - în original;
 • hotărârea judecătorească de încredințare a copilului, în caz de divorț;
 • hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în vederea adopției;
 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura de protecție specială a plasamentului;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
 • actul de deces al uneia dintre părinți;
 • extras de cont , în cazul în care se dorește primirea alocației de stat într-un cont bancar;
 • în situația în care părinții nu sunt căsătoriți, se solicită prezența ambilor părinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

          Dosarul se depune la Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hoceni.

5. INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL/STIMULENT DE INSERȚIE 

       

         Persoanele care îndeplinesc condițiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, veniturile supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate), pot beneficia opțional de următoarele drepturi:

 • concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și o indemnizație lunară;
 • persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserție;

     5.1  Acte necesare pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului :

 • cerere tip – vizualizare 
 • buletinul de identitate/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie părinți valabile - în original;
 • certificatul de căsătorie - în original;
 • certificatul de naștere a copilului; - în original
 • extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

          PENRU SALARIAŢI :

 • adeverința tip - ( vizualizare ), eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare și veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de nașterea copilului); Observație : adeverința tip - format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical și de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare.
 • copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, ștampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;
 • act adițional sau decizia de suspendare a contractului de muncă, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere, în original sau copie conform cu originalul;

         PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE :

 • decizii de impunere/declarație unică și adeverințe de venit eliberate de către Administrația Financiară pentru anii fiscali anteriori nașterii copilului (veniturile realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);
 • certificat de înregistrare fiscală a firmei;
 • document doveditor privind suspendarea activității pe perioada concediului de creștere a copilului;
 • document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediul de sarcină și lăuzie și suma lunară de care a beneficiat, dacă este cazul, eliberat de plătitorul acestuia.
 • Atenție! La depunerea documentației, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor părinți și ale copiilor în ORIGINAL !!!

         PENTRU PERSOANELE CE AU AVUT/ AU CALITATEA DE ELEV/ STUDENT

 • Adeverință eliberată de unitate de învățământ cu mențiunea că a frecventat fără întrerupere cursurile de zi în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului și diploma de absolvire;
 • Foaia matricolă eliberată de unitate de învățământ.

          Documentele necesare în vederea solicitării acordării indemnizației pentru creșterea copilului sunt prevăzute la art.13, alin.() din OUG nr.111/2020 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, precum și la art. 6 din HG 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

       Fiecare solicitant va anexa la cererea de solicitare a indemnizației pentru creșterea copilului documentele prevăzute de actele normative sus menționate, corespunzătoare situației în care se află, care să ateste îndeplinirea condițiilor de acordare a acestui beneficiu.

       Dosarul se depune la Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hoceni.

    5.2  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU CREȘTERE COPIL/DE INSERȚIE:

 • cerere tip – (Anexa 1);
 • buletinul de identitate/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie părinți valabile - în original;
 • certificatul de căsătorie - în original;
 • certificatul de naștere a copilului; - în original
 • extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

     PENRU SALARIAŢI :

 • adeverința tip - (Anexa 2) , eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare și veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de nașterea copilului); Observație : adeverința tip - format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical și de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare.
 • decizia sau adeverința eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activității /realizarea de venituri supuse impozitului și că nu a solicitat concediul pentru creștere copil;

     Atenție!  Persoana care beneficiază de stimulent de inserție trebuie să obțină venituri impozabile pe toată perioada în care beneficiază de acest drept..

    PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE :

 • decizii de impunere/declarație unică și adeverințe de venit eliberate de către Administrația Financiară pentru anii fiscale anteriori nașterii copilului (veniturile realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);
 • certificat de înregistrare fiscală a firmei;
 • document din care să rezulte că obține venituri impozabile (declarație de venituri estimate pentru anul în curs și declarație pe proprie răspundere că va obține venituri pe toată perioada în care va beneficia de stimulent de inserție);
 • document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediul de sarcină și lăuzie și suma lunară de care a beneficiat, dacă este cazul, eliberat de plătitorul acestuia.

Atenție!  La depunerea documentației, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor părinți și ale copiilor în ORIGINAL !!!

          În situația în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute de lege, drepturile se stabilesc ale datelor depunerii cererii.

           Orice modificare intervenită se comunică în termenul de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

            Precizări privind perioada de minim o lună rezervată celuilalt părinte

 • dacă ambii părinți au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimii 2 ani înainte de a se naște copilul, primul care solicită drepturile este obligat să rezerve cel puțin o lună pentru celălalt părinte;
 • celălalt părinte nu este obligat să solicite drepturile pentru perioada rezervată, dar, dacă nu dorește să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului, are obligația legală să notifice, în scris, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Vaslui, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, că nu dorește să solicite acest drept și perioada de plată va fi redusă cu o lună;
 • în situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, celălalt părinte nu mai este obligat să efectueze luna rezervată pentru concediu creștere copil;
 • dacă se naște un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta de 1 an și 11 luni, perioada rezervată se poate amâna și cumula cu perioada rezervată pentru următorul copil, părintele care  beneficiază deja de drepturi urmând să rezerve cel puțin 2 luni pentru celălalt soț, înainte de împlinirea de către următorul copil a vârstei de 2 ani;
 • pentru a exista continuitate în plată pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situația de mai sus, în care se naște următorul copil, soțul aflat în concediul de creștere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani.

           Important  – Salariata/salariatul are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

6.INFORMARE

PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL (TICHETUL SOCIAL PENTRU GRĂDINIȚĂ)

        Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, instituie stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale în valoare de 120 lei lunar începând cu 1 martie 2023.

           CONDITII DE ACORDARE : 

        Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei care au stabilit dreptul la alocația pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

        Prin excepție, stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art.104 din Legea nr. 272/2004 protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiilor – 634 lei/membru de familie.

         Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

         Stimulentul educațional se acordă :

 • din oficiu pentru situația prevăzută la art.2 alin.(1), după caz, odată cu stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este și titularul alocației pentru susținerea familiei;
 • pe bază de cerere, pentru situația prevăzută la art.2 alin.(2).

        Acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvență regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional prevăzut de prezenta lege.

        În sensul prezentei legi, prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate.

        Se consideră absențe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță:

 • absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță. În caz excepțional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale;
 • învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limită a 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.

        La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile realizate de familie inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

        Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie.

         Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la  producerea acesteia.  

         ACTE   NECESARE PENTRU STIMULENT EDUCAȚIONAL

 • cerere tip;
 • carte de identitate, carte de identitate provizorie, a tuturor membrilor familiei, respectiv a copiilor care au împlinit 14 ani;
 • certificate de naștere copii;
 • certificat de căsătorie;
 • hotărâre/delegare de tutelă temporară;
 • adeverință eliberată de grădinița la care este înscris copilul, din care să rezulte că frecventează grădinița;
 • adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați, cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri de masă;
 • cupon de pensie, cupon indemnizație șomaj, indemnizație handicap, indemnizație creștere copil/stimulent de inserție, etc.

7.ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE HANDICAP GRAV CU ÎNSOȚITOR 

 • acordul DGASPC Vaslui - original;
 • certificat/hotărâre de încadrare în grad de handicap emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Vaslui - original;
 • buletin de identitate/carte de identitate :persoana cu handicap/parinte/copil - original;
 • certificat de naștere copil cu dizabilități;
 • cupon pensie/decizie de pensionare - original;
 • extras bancar pe numele persoanei cu dizabilități.

HCL plan lucrari 23 - vizualizare

Planul anual de actiuni servicii sociale 2023 - vizualizare

Strategie servicii sociale 2021-2031 - vizualizare