Strategia de dezvoltare completa

STRATEGIA DE DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ
A COMUNEI HOCENI
2021- 2027

 

Comuna Hoceni face parte din Zona de dezvoltare rurală 8 –Elan, subzona 8b Elan- Vest

 • a. tipul subzonei: spații profound rurale în declin;
 • b. localizare: partea central estică a județului, pe partea vestică a râului Elan, în cursul inferior;
 • c. componența: comunele Dodești, Hoceni (Nord-Vest), Roșiești, Viișoara și Vutcani(Nord);
 • d. potențial fizico-geografic: zonă colinară joasă, slab împădurită, soluri relativ fertile, parțial degradate, suprafețe extinse de pășuni;
 • e. potențial demografic: populație relativ densă, în declin avansat, foarte îmbătrânită;
 • f. potențial economic: agricultură de subzistență, specializări locale în pomicultură și zootehnie;
 • g. accesibilitate: redusă, infrastructură precară, polarizare redusă;
 • h. zonarea producției agricole: carne, lactate, porumb, grâu, vii;
 • i. posibilități de dezvoltare:
  • - valorificarea potențialului agricol;
  • - specializare avansată în pomicultură și oierit;
  • - dezvoltarea micii industrii de prelucrare;
  • - dezvoltarea serviciilor de bază în comună;
  • - dezvoltarea infrastructurii cu refacerea conectării la căile de comunicații cu Bârlad, Fălciu și Huși.
 • j. perspectiva evoluției Zonei 8 –Elan, subzona 8b Elan- Vest

Zona de dezvoltare rurală 8 Elan, subzona 8b Elan- Vest se încadrează în tipul subzonelor profound rurale din arealele de interferență a zonelor preponderent deluroase cu câmpii deluroase. Gradul de dezvoltare este redus, cu infrastructuri majore deficitare, cu populație în descreștere și îmbătrânire, cu excedent ridicat de forță de muncă. Potențialul agricol este ridicat, este o zonă cu disponibilități pentru cultura plantelor de câmp și creșterea animalelor și cu potențial limitat silvic. Subzona necesită fonduri pentru modernizarea infrastructurilor rurale și dezvoltarea agriculturii.

Problemele majore ale subzonei care trebuie rezolvate sunt:

 • - modernizarea satelor,
 • - modernizarea exploatațiilor agricole,
 • - programele de agro-mediu și
 • - asanarea sărăciei.

 

Direcții de dezvoltare a comunei

 • - modernizarea rețelei de drumuri comunale și sătești,
 • - modernizarea și dezvoltarea sistemelor de aprovizionare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate,
 • - dezvoltarea exploatațiilor agricole de subzistență și comerciale,
 • - modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale și de recreere a tinerilor,
 • - specializarea producției agricole pe culturi de câmp și creșterea animalelor și în special pe produse ecologice,
 • - valorificarea resurselor silvice, exploatarea lemnului și a fondului cinegetic,
 • - dezvoltarea programelor de agro-mediu,
 • - dezvoltarea activitaților neagricole,
 • - modernizarea și dezvoltarea serviciilor pentru întărirea ordinii și liniștii publice,
 • - modernizarea și dezvoltarea serviciilor de gospodărie comunală, alimentare cu energie electrică, iluminat public, telefonie fixă și mobilă, de asistență medicală generală și stomatologică, servicii farmaceutice, de asistență veterinară, de protecție a plantelor,
 • - conștientizarea populației și crearea unei noi mentalități în ceea ce privește importanța protecției mediului, reducerea factorilor poluanți prin colectarea selectivă a deșeurilor, valorificarea deșeurilor reciclabile și menținerea în permanentă stare de igienă a gospodăriilor,
 • - dezvoltarea funcțiilor sociale ale administrației publice locale,

 

Perspectiva evoluției comunei

Comuna Hoceni are perspective bune de dezvoltare, pe specific economic complex agro-silvo-pastoral, cu economie în diversificare, cu tendințe de scădere a populației, cu orientare spre valorificarea resurselor naturale, funciare și silvice și de utilizare a excedentului de forță de muncă activă.

Politica socio-economică locală a comunei se axează pe șapte paliere majore:

 • - modernizarea infrastructurilor de bază (drumuri comunale și sătești, aprovizionare cu apă, canalizare și epurare ape uzate și rețele electrice),
 • - modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale și crearea condițiilor de dezvoltare socio-economică a tinerilor,
 • - modernizarea infrastructurii de comunicații ( telefonie fixă și mobilă, internet, servicii de poștă și curierat rapid),
 • - dezvoltarea exploatațiilor agricole de subzistență și comerciale, în special orientarea populației pentru producerea ecologică a produselor agricole,
 • - implementarea politicilor de agro-mediu naționale și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare pentru reabilitarea terenurilor degradate,
 • - atragerea investitorilor autohtoni și străini în vederea creării de locuri de muncă,
 • - modernizarea relațională și instituțională a administrației publice locale pentru dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor publice din comuna Hoceni.

Strategia de dezvoltare completa